Návštěvní řád kina Centrum

Návštěvní řád kina Centrum

 

Vstup do kina Centrum je povolen pouze:

 • za účelem návštěvy filmového či jiného představení,
 • za účelem zakoupení vstupenek na filmová představení a jiné akce Městského domu kultury Karviná a za účelem získání informací o těchto akcích,
 • za účelem zakoupení vstupenek na fotbalová utkání MFK Karviná,
 • za účelem zakoupení občerstvení v bufetu kina,
 • návštěva filmového představení je možná pouze po prokázání se platnou vstupenkou

Návštěvníkům kina není dovoleno:

 • kouřit ve všech prostorách kina (včetně elektronických cigaret),
 • vstupovat do prostor kina pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek,
 • vstupovat do prostor kina v silně znečištěném, nedostatečném nebo nevhodném oděvu,
 • konzumovat potraviny a nápoje zakoupené jinde než v bufetu kina Centrum,
 • přivádět/vnášet do prostor kina zvířata (vyjma asistenčních psů),
 • používat neslušných výrazů a gest nebo výrazů či jakýchkoli projevů hanobících rasu, náboženství, sexuální orientaci či gender,
 • nosit v prostorách kina střelné zbraně nebo být jinak ozbrojen,
 • používat zábavní pyrotechniku a otevřený oheň,
 • jakkoli poškozovat majetek kina,
 • úmyslně poškozovat jakékoli bezpečnostní nebo protipožární zařízení.

Během filmového či jiného představení není dovoleno:

 • pořizovat zvukové, obrazové či zvukově obrazové záznamy představení,
 • používat mobilní telefon nebo jiná obdobná mobilní zařízení,
 • rušit hlasitým hovorem, pískáním či jiným způsobem odporujícím zásadám společenského chování,
 • účastnit se představení, pokud nesplňují věkovou hranici přístupnosti stanovenou výrobcem nebo distributorem audiovizuálního díla dle § 4, písm. c) a d) Předpisu č. 496/2012 Sb. (Zákon o audiovizi); návštěvníci jsou za tímto účelem na vyzvání povinni prokázat provozovateli kina Centrum skutečnost, že splňují příslušnou věkovou hranici.

Při porušení těchto pravidel bude divák vyzván k opuštění budovy kina, při neuposlechnutí bude přivolána hlídka Městské policie Karviná. Vykázáním z výše uvedených důvodů nevzniká návštěvníkovi nárok na vrácení zakoupené vstupenky